วัตถุประสงค์ชมรมฯ

๑. เพื่อประสานความรักความสามัคคี ในกลุ่มชาวช่างท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกชมรมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาค้นคว้า ช่วยเหลือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้านช่าง
๔. มุ่งเน้นงานด้านสาธารณะประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและไม่เข้าไปมี บทบาทใดๆ ทางการเมือง
๕. เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางด้านช่าง


<<<- ยินดีต้อนรับสู่ ..ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี ...<<<