วัตถุประสงค์ชมรมฯ

๑. เพื่อประสานความรักความสามัคคี ในกลุ่มชาวช่างท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกชมรมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาค้นคว้า ช่วยเหลือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้านช่าง
๔. มุ่งเน้นงานด้านสาธารณะประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและไม่เข้าไปมี บทบาทใดๆ ทางการเมือง
๕. เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางด้านช่าง


<<<- ยินดีต้อนรับสู่ ..ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี ...<<<


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้
เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและผู้ที่ได้โอนย้าย  
ตามมติ กทจ.  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ และ ก.อบต.  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  ลงวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
๑.   นายวิษณุ  จันทร์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  (นบห.งช. ๘)  
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๙
๒.  นายสุเทพ    วรรณา      ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเลาขวัญ  (นบห.งช. ๖)  
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
๓.  นายทรงศักดิ์   แววกิ่ง     ผู้อำนวยการกองช่าง  เทศบาลตำบลห้วยกระเจา  (นบห.งช. ๖)  
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
๔.  นายมนัส  บำรุงเขต นายช่างโยธา เทศบาลตำบลหนองรี นายช่าง โยธา  ๔   
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕
๕.  นายวัชระ   ชูดี             องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   นายช่างโยธา  
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔
๖.  นายวัชระ    พุ่มไสว      องค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จเจริญ นายช่างโยธา  
       ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕   
๗.  นายวันชัย  บุญงาม        องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน     นายช่างโยธา     
         ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕   

โอนย้าย
๑.    นายสุรพงษ์   โพธิสัตยา         มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง  (นบห.งช. ๗)  เทศบาลตำบลท่าม่วง
๒.   นายเสริมเกียรติ   ศรีพะเนิน  มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง (นบห.งช. ๗)  เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๓.   นายวุฒิพงษ์   พงษ์โอสถ       มาดำรงตำแหน่ง หน.กองช่าง (นบห.งช. ๖)  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
๔.   นายกรฤทธิ์    กีรติธนิกกุล     มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา    เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
๕.   นายเอกพงษ์   ทรงประกอบ    มาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒  เทศบาลตำบลรางหวาย
๖.   นายสรวุฒิ      ถิ่นวัฒนากุล    มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

..........................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น