วัตถุประสงค์ชมรมฯ

๑. เพื่อประสานความรักความสามัคคี ในกลุ่มชาวช่างท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกชมรมกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาค้นคว้า ช่วยเหลือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้านช่าง
๔. มุ่งเน้นงานด้านสาธารณะประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรและไม่เข้าไปมี บทบาทใดๆ ทางการเมือง
๕. เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี ศีลธรรม และจรรยาบรรณทางด้านช่าง


<<<- ยินดีต้อนรับสู่ ..ชมรมช่างท้องถิ่นกาญจนบุรี ...<<<


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

แต่งตั้งคณะกรรมการ สมาพันธ์ช่าง อปท.แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์ช่าง อปท.แห่งประเทศไทย
มีมติในที่ประชุมคัดเลือก นายคมสันต์ พิทักษ์พลางกูร 
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ดำรงค์ตำแหน่ง รองประธานสมาพันธ์ช่าง อปท.แห่งประเทศไทย
และคัดเลือก นายปลอด ใจน้ำ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ดำรงค์ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ของสมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2555


 คำสั่งสมาพันธ์ฯ downloadhttp://www.thailocalcivil.com/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น